Jezici

flags-sr 

Usluge u ponudi Prevodilačkog centra I.P.M. PREVODI:

 • Pismeno prevođenje standardnih tekstova i tehničkih/stručnih/naučnih tekstova sa overom sudskog tumača ili bez overe sudskog tumača
 • Lična dokumenta sa overom sudskog tumača
 • Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača
 • Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača
 • Tehnička dokumentacija sa overom sudskog tumača
 • Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača
 • Hitni prevodi
 • Usmeno  prevođenje/tumačenje
 • Tumačenje telefonskih razgovora
 • Kompjuterska obrada prevedenog materijala

Detaljan opis pomenutih usluga, po navedenom redosledu, možete pročitati u produžetku ove stranice

Pismeno prevođenje standardnih tekstova i tehničkih/stručnih/naučnih tekstova sa ili bez overe sudskog tumača

Prevodilački centar I.P.M. PREVODI nudi visoko kvalitetne prevode tekstova iz sledećih oblasti:

Arhitektura

Medicina

Slikarstvo

Automobilizam

Mediji

Sport

Bankarstvo

Muzika

Sudstvo

Biologija

Obrazovanje

Školstvo

Aparati za domaćinstvo

Oglasi

Tehnička pomagala

Ekonomija

Poljoprivreda

Tehnika

Elektronika

Ponude

Telekomunikacije

Elektrotehnika

Pravilnici o radu

Televizija

Film

Pravilnici

Tenderska dokumentacija

Finansije

Pravo

Transport

Fotografija

Prirodne nauke

Trgovina

Građevinarstvo

Propisi

Turizam

Grafika

Psihologija

Ugovori

Hemija

Računari

Umetnost

Informatika

Računovodstvo

Videotehnika

Kozmetika

Radio i ostali mediji

Vojna industrija

Kultura

Rudarstvo

Vazduhoplovstvo

Lični dokumenti

Sanacijski programi

Zakonodavstvo

Marketing

Saobraćaj

Zdravstvo

 
U zavisnosti od namene prevoda i vrste teksta može biti neophodno da stalni sudski tumač za određeni jezik overi svoj prevod pečatom čime potvrđuje da je njegov prevod u potpunosti identičan tekstu napisanom na izvornom jeziku.  

Lična dokumenta sa overom sudskog tumača su:

 • Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih
 • Uverenje o prebivalištu
 • Uverenje o nekažnjavanju 
 • Potvrda o boravku
 • Potvrda o prihodima
 • Diploma
 • Prepis ocena
 • Izjava
 • Punomoćje
 • Radna dozvola
 • Potvrda o stanju računa u banci
 • Istorija bolesti
 • Ostali lični dokumenti

Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača:

 •       Ugovor o saradnji 
 •       Tužba 
 •       Rešenje 
 •       Odluka
 •       Zapisnik
 •       Izveštaj o testiranju
 •       Pravilnik
 •       Apostil
 •       Ostala pravna i sudska dokumentacija 

Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača:

 •        Izvod rešenja iz Agencije za privredne registre 
 •               Finansijski izveštaj
 •               Statistički aneks
 •               Bilans stanja i uspeha
 •        Revizorski izveštaj
 •        Kupoprodajni ugovor
 •        Tenderska dokumentacija
 •        Dokumentacija za ponude
 •        Pisana deklaracija
 •        Faktura
 •        Sertifikat
 •        Statut
 •        Osnivački akt
 •        Patenti
 •        Berzanski izveštaj
 •        Ugovori o prodaji roba i usluga
 •        Ostala dokumentacija pravnih lica

Tehnička dokumentacija sa overom sudskog tumača:

 •        Atest
 •        Laboratorijska ispitivanja uzoraka 
 •        Potvrda o ispitivanju kvaliteta proizvoda 
 •        Potvrda o tehničkoj specifikaciji proizvoda 
 •        Prevod sigurnosno-tehničkih listova
 •        Ostala tehnička dokumentacija

Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača:

 •        Medicinski proizvodi 
 •        Prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda 
 •        Uputstva za lekove (PIL) i karakteristike proizvoda (SPC)
 •        Istraživanja 
 •        Ostala medicinska i farmaceutska dokumentacija 

Hitni prevodi

Pod hitnim prevodom podrazumeva se prevod od 1 do 5 strana teksta u roku od 2 do 8 sati nakon dostave. Broj strana se obračunava na tekstu prevoda uz pomoć alata Word Count koji kompjuterski broji karaktere i razmake između karaktera, a zatim se dobijeni broj deli sa 1600.

Ukoliko Vam je potreban hitan prevod, najbolje je da nas kontaktirate na uvek dostupan broj telefona 063/ 757 88 22 kako bismo odmah mogli da odgovorimo na Vaš zahtev.

Usmeno  prevođenje/tumačenje:

Uz tim izuzetno stručnih i iskusnih prevodilaca <Prevodilački centar I.P.M. PREVODI pruža uslugu usmenog prevođenja/tumačenja u situacijama kao što su:

 •        video prezentacije 
 •        poslovni sastanci 
 •        seminari
 •        izložbe 
 •        sajmovi
 •        prezentacije proizvoda
 •        predavanja
 •        prijateljski susreti
 •        ugovaranje novih poslova sa stranim poslovnim partnerima
 •        sudski i pravni postupci 

i druge prilike u kojima jezičke prepreke otežavaju komunikaciju.

Konsekutivno tumačenje podrazumeva usmeno prevođenje govora sa izvornog na ciljni jezik za vreme pauza u izlaganju govornika.

Za konsekutivno prevođenje sudskih postupaka neophodno je da konsekutivni prevodilac bude i sudski tumač/prevodilac.

Prevodioci i sudski tumači Prevodilačkog centra I.P.M. PREVODI su obavezni da se prilikom usmenog tumačenja pridržavaju etičkog kodeksa (Interpreter Code of Ethics) koji se svakom korisniku naših usluga daje na uvid prilikom ugovaranja angažmana.

Uslugu je poželjno naručiti bar 10 dana pre početka tumačenja, i tom prilikom dostaviti materijal koji će biti tema događaja a koji mi dostavljamo tumaču kako bi mogao na vreme da se pripremi.

Tumačenje telefonskih razgovora

Konsekutivno tumačenje telefonskih razgovora je potrebno zakazati bar tri do pet dana unapred u zavisnosti od dužine i teme razgovora. Ovu vrstu usluge Vam možemo pružiti u Vašem prostoru ili na drugoj adresi koja Vama odgovara.

Kompjuterska obrada prevedenog materijala

Zahvaljujući saradnji sa Agencijom za grafički dizajn koja već više od 10 godina uspešno posluje na našem tržištu, u mogućnosti smo da vam ponudimo kompletnu uslugu prevođenja i kompjuterske obrade prevedenog materijala u svim formatima uključujući:

 •        grafičku obradu slika 
 •        lokalizaciju dokumenata 
 •        DTP (desktop publishing)
 •        zamenu prevedenih natpisa na slikama 
 •        grafičku obradu teksta (prelom)
 •        pripremu prevedenih kataloga i brošura u svim formatima
 •        prevođenje i lokalizaciju vebsajta

 

HVALA ŠTO STE POSETILI OVU STRANICU I INFORMISALI SE O USLUGAMA IZ PONUDE PREVODILAČKOG CENTRA I.P.M. PREVODI!