Jezici

flags-sr 

team-tablePrevođenje je proces prenošenja značenja iz izvornog jezika na ciljni jezik u skladu sa pravilima jezičkog sistema ciljnog jezika i u skladu sa uputstvom dobijenim prilikom dodele projekta. U toku procesa prevođenja, prevodilac stalno obraća pažnju na: terminologiju, gramatiku, stil, leksiku, lokalne karakteristike, oblikovanje, ciljnu grupu i namenu prevoda.

Prevodilac je dužan da na kraju prevoda u celosti pregleda svoj proizvod (prevod). Tom prilikom on proverava da li je preneto tačno značenje iz izvornog jezika, da li su negde izostavljene ključne reči (delovi teksta), da li ima grešaka i da li su ispunjene definisane specifikacije usluge. Prevodilac u svom prevodu pravi potrebne ispravke.

Lektorisanje teksta podrazumeva završni pregled i jezičku obradu teksta. Lektor brine o gramatičkoj i stilskoj besprekornosti prevedenog teksta posmatrajući samo tekst na ciljnom jeziku (jeziku prevoda) ne upoređujući ga sa izvornim jezikom.

Korektura teksta je završni pregled teksta i ispravka svih mogućih preostalih slovnih grešaka ili nepravilnosti pre konačne isporuke prevoda korisniku.

 

Šta je overa sudskog tumača?

Prevod pojedinih dokumenata kao što su: pravni dokumenti, lični dokumenti, izvodi iz sudskih registara, izjave, sertifikati, dozvole, licence, finansijski izveštaji itd., mora biti overen pečatom sudskog tumača čime sudski tumač garantuje da je prevod dokumenta apsolutno identičan originalnom dokumentu na izvornom jeziku.


Zato je naručilac obavezan da prilikom naručivanja prevoda sa overom sudskog tumača dostavi original teksta za prevod ili overenu kopiju istog. U izuzetnim slučajevima, kada je prevod hitan i nema dovoljno vremena za dostavu originala ili overavanje kopije originala, naručilac može da pošalje dokument za prevod elektronskim putem, ali je u obavezi da prilikom preuzimanja prevoda donese original dokumenta na uvid.

 

Šta čini vrhunskog prevodioca?

Stručnog i kvalifikovanog prevodioca čini:

- poznavanje određenog jezika - u najširem mogućem smislu te reči,
- poznavanje određene terminologije - u užem smislu te reči, jer je apsurdno i potpuno nemoguće očekivati od prevodioca da poznaje kompletnu npr. medicinsku terminologiju, od pedijatrije, preko kardiologije i ortopedije do ostalih mnogobrojnih grana medicine. Ali kada prevodilac poznaje osnovu medicinske terminologije, on će, zahvaljujući svom bogatom iskustvu u prevođenju tekstova iz te oblasti, razviti širu terminologiju u pravcu u kome to zahteva konkretan prevod. Naravno, uz lekturu/reviziju i redakturu koja se naročito preporučuje kod stručnih prevoda konačan tehnički/stručan/naučni prevod sa usko stručnom terminologijom postaje besprekoran;
- poznavanje zemlje u kojoj se određeni jezik govori, njene kulture, istorije, državnog i političkog uređenja, specifičnih pojedinosti, institucija...,
- bogato iskustvo u prevođenju - koje se može meriti godinama, mesecima, brojevima stranica, ali u svakom slučaju to je aktivno, svakodnevno prevodilačko iskustvo koje traje godinama i od ključne je važnosti za jednog prevodioca bilo da je on sudski tumač ili nije,
- oprez – koji je od izuzetnog značaja, jer on pravog prevodioca vuče da još jednom proveri značenje određene reči, da se još jednom potrudi da nađe pravo, što prirodnije rešenje za određeni pojam ili rečenicu, da još jednom proveri da li se izbor rešenja uklapa u kontekst teksta, da li izabrano rešenje precizno prenosi značanje iz izvornog u ciljni jezik, oprez pali alarm kada sve izgleda logično, a ipak, nešto se ne uklapa – treba još istražiti...
- spremnost na saradnju i konsultacije sa kolegama prevodiocima