Jezici

flags-sr 

Prevodilački centar I.P.M. PREVODI svojim klijentima (u nastavku „Klijenti“) pruža usluge prevođenja tekstova sa i na 19 jezika koji su u našoj ponudi, usmenog tumačenja, overenh prevoda od strane stalnih sudskih tumača i druge usluge povezane sa prevođenjem.

 

1) Predmet poslovanja
U skladu sa svojom poslovnom politikom I.P.M. PREVODI pruža usluge koje Klijent naruči, na način koji je dogovoren između Klijenta i centra I.P.M. PREVODI.
 
2) Naručivanje usluga
Usluge centra I.P.M. PREVODI Klijent može naručiti na više načina:

a. Porudžbina putem elektronske pošte

b. Porudžbina putem telefona

c. Porudžbina putem interneta

d. Faksom na broj 011/ 2145 370 

Naš odgovor ćete dobiti u obliku informativne ponude u roku od 1 sata. Za izradu informativne ponude naručilac treba da nam dostavi što više podataka, kao što su: tekst za prevod, jezik prevođenja, rok izrade, ostali detalji po želji. Sam upit odnosno naša informativna ponuda ne smatraju se potvrđenom porudžbinom pošto je suštinski uslov za validnost porudžbine zvanična porudžbenica poslata elektronskom poštom, faksom ili poštom sa definisanim detaljima o ceni, roku isporuke prevoda, načinu isporuke prevoda i roku plaćanja.

3) Kvalitet usluga
Prevodilački centar I.P.M. PREVODI je dužan usluge prevođenja pruži na najprofesionalniji mogući način i da u slučaju potrebe za učešćem većeg broja prevodilaca angažuje stručne prevodioce koji su u skladu sa svojim obrazovanjem i iskustvom u specifičnim oblastima prevođenja najbolje kvalifikovani za konkretan posao.
 
4) Viša sila
U slučaju da Prevodilački centar I.P.M. PREVODI nije u mogućnosti da dostavi prevod u dogovorenom roku usled dejstva više sile (koja obuhvata dešavanja koja su u potpunosti van uticaja i kontrole centra, kao što su bolest, elementarne nepogode, vanredna stanja, prekid snabdevanja električnom energijom koji traje duže od jednog dana i slične okolnosti), dužan je da o tome obavesti Klijenta čim sazna za postojanje više sile.
 
5) Poverljivost informacija
Prevodilački centar I.P.M. PREVODI je dužan da sve informacije koje se nalaze u dokumentaciji za prevod kao i one informacije koje nisu sadržane u pomenutoj dokumentaciji ali su u vezi sa njom, a Prevodilački centar I.P.M. PREVODI ih je saznao u toku pružanja prevodilačkih usluga, smatra strogo poverljivim i čuva u strogoj tajnosti. Prevodilački centar I.P.M. PREVODI može pomenute poverljive informacije učiniti dostupnim isključivo prevodiocima koji će učestvovati u prevođenju dokumentacije, i to uz dogovor sa Klijentom koji je u obavezi da jasno navede stepen poverljivosti istih informacija.
 
6) Način plaćanja
Kada se radi o Klijentima kojima Prevodilački centar I.P.M. PREVODI prvi put pruža svoje usluge samo na osnovu narudžbenice, bez sklopljenog ugovora o saradnji, plaćanje se vrši unapred, pre isporuke prevoda, na osnovu predračuna. 

Plaćanje po isporuci prevoda i odloženo plaćanje su predmet posebnog dogovora između Klijenta i centra I.P.M. PREVODI.

Kada dokumentacija za prevod sadrži više istih dokumenata sa malim razlikama, oni se, u zavisnosti od konačnog broja razlika, dužine tih dokumenata i vremena koje je potrebno prevodiocu za njihovo pregledanje i uočavanje razlika, obračunavaju kao 30% do 70% od ukupnog broja karaktera na svim ponovljenim dokumentima.

Broj strana koji se dobija deljenjem broja karaktera sa 1800 zaokružuje se na dve decimale. 

7) Reklamacije
U slučaju reklamacije na prevod, koja je isključivo rezultat delovanja prevodilaca Prevodilačkog centra I.P.M. PREVODI, i koja ni na koji način nije povezana sa nejasnoćama, nepravilnostima ili greškama u materijalu za prevod onakvom kakav je dostavljen našem centru, I.P.M. PREVODI je dužan i voljan da odgovori na reklamaciju i ispravi nepravilnosti u prevodu bez dodatne nadoknade, s tim što je Klijent dužan da pomenutu reklamaciju prijavi odgovornom licu Prevodilačkog centra   I.P.M. PREVODI u roku od 8 dana od dana isporuke prevoda. 

U slučaju većeg broja prevedenih strana (npr. više od 100), Klijent ima pravo na produženi rok za podnošenje reklamacija, ali ne više od 15 dana od dana isporuke prevoda.

Ukoliko Klijent ne prijavi reklamaciju u gore pomenutom roku smatraće se da se Klijent složio sa izvršenom uslugom, i svaka kasnija primedba će se tretirati kao novi posao i shodno tome, naplaćivati prema definisanom cenovniku. 

Prevodilački centar I.P.M. PREVODI nije odgovoran za greške koje su direktna posledica grešaka u originalnom tekstu dostavljenom za prevod. 

8) Otkaz porudžbine
Klijent ima pravo na otkaz porudžbine. Otkaz mora biti poslat u pismenoj formi tj. putem elektronske pošte najkasnije u roku od 1 sata od zvanične porudžbine i u tom slučaju Klijent nema obavezu plaćanja štete ili drugih troškova koje je Prevodilački centar I.P.M. PREVODI eventualno pretrpeo.

Posle isteka tog perioda porudžbina se ne može otkazati odnosno u slučaju otkaza porudžbine Klijent je dužan da izmiri eventualno nastalu štetu koja obuhvata do tada prevedeni materijal i dodatne troškove koji su nastali usled organizacije prevoda i angažovanja prevodilaca za prevod koji je na kraju otkazan. U svakom slučaju, svojom promptnom reakcijom i obaveštavanjem Prevodilačkog centra o otkazu porudžbine bez odlaganja, čim za nju sazna, Klijent doprinosi smanjenju iznosa za plaćanje eventualne nastale štete.

Trenutak uspešnog otkaza porudžbine od strane Klijenta je trenutak kada je Prevodilački centar I.P.M. PREVODI stupio u kontakt sa prevodiocima koji rade na toj porudžbini i saopštio im da treba da prestanu sa obavljanjem usluge. 

9) Raskid ugovornog odnosa
Prevodilački centar I.P.M. PREVODI i Klijent imaju pravo da jednostrano raskinu ugovorni odnos uz uslov da prethodno ispune sve svoje definisane ugovorne obaveze, uz pisano obaveštenje o raskidu ugovora koje je jedna strana obavezna da dostavi drugoj strani najkasnije 30 (trideset) dana pre raskida.

Ugovorne strane se obavezuju da međusobne ugovorne obaveze izmire najkasnije 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja o raskidu ugovora.