Jezici

flags-sr 

 

 

Prevodilački centar I.P.M. PREVODI svojim klijentima pruža usluge prevođenja tekstova sa i na navedene jezike, usmenog tumačenja, overenh prevoda od strane stalnih sudskih tumača i druge usluge povezane sa prevođenjem. 

 

1)  Predmet poslovanja

U skladu sa svojom poslovnom politikom I.P.M. PREVODI pruža usluge koje Klijent naruči, na način koji je dogovoren između Klijenta i centra I.P.M. PREVODI.

 

2)  Naručivanje usluga

Usluge centra I.P.M. PREVODI Klijent može naručiti dostavljanjem dokumenata/materijala za prevod na sledeće načine:

 

a. Putem elektronske pošte 

b. Lično u prostorijama Prevodilačkog centra I.P.M. PREVODI

 

Prilikom naručivanja prevoda Klijent potpisuje zvaničnu porudžbenicu koja sadrži opis usluge, cenu po kojoj se vrši usluga, rok isporuke prevoda i ostale detalje dogovora između Klijenta i Prevodilačkog centra I.P.M. PREVODI. Na taj način i Klijent kao primalac usluga i Prevodilački centar I.P.M. PREVODI kao pružalac usluga izbegavaju mogućnost nesporazuma koji su česta pojava u usmenim dogovorima. Osim toga, potpisana porudžbenica omogućava Klijentu da bude siguran da će usluga biti izvršena u skladu sa njegovim jasno navedenim zahtevima.

 

3) Način plaćanja

Plaćanje izvršenih usluga prevođenja se vrši u prostorijama Prevodilačkog centra I.P.M. PREVODI u gotovini po zvaničnom cenovniku ili opštom uplatnicom, uplatom na račun Prevodilačkog centra I.P.M. PREVODI br. 340-11407616-40.

 

4) Kvalitet usluga 

Prevodilački centar I.P.M. PREVODI je dužan da usluge prevođenja pruži na najprofesionalniji mogući način i da u slučaju potrebe za učešćem većeg broja prevodilaca angažuje stručne prevodioce koji su u skladu sa svojim obrazovanjem i iskustvom u specifičnim oblastima prevođenja najbolje kvalifikovani za konkretan posao.

 

5) Poverljivost informacija

Prevodilački centar I.P.M. PREVODI je dužan da sve informacije koje se nalaze u dokumentaciji za prevod kao i one informacije koje nisu sadržane u pomenutoj dokumentaciji ali su u vezi sa njom, a Prevodilački centar I.P.M. PREVODI ih je saznao u toku pružanja prevodilačkih usluga, smatra strogo poverljivim i čuva u strogoj tajnosti. Prevodilački centar I.P.M. PREVODI može pomenute poverljive informacije učiniti dostupnim isključivo prevodiocima koji će učestvovati u prevođenju dokumentacije, i to uz dogovor sa Klijentom koji je u obavezi da jasno navede stepen poverljivosti istih informacija.

 

6) Reklamacije

U slučaju reklamacije na prevod, koja je isključivo rezultat delovanja prevodilaca Prevodilačkog centra I.P.M. PREVODI, i koja ni na koji način nije povezana sa nejasnoćama, nepravilnostima ili greškama u materijalu za prevod onakvom kakav je dostavljen našem centru, I.P.M. PREVODI je dužan i voljan da odgovori na reklamaciju i ispravi nepravilnosti u prevodu bez dodatne nadoknade, s tim što je Klijent dužan da  pomenutu reklamaciju prijavi odgovornom licu Prevodilačkog centra   I.P.M. PREVODI u roku od 8 dana od dana isporuke prevoda.

 

Ukoliko Klijent ne prijavi reklamaciju u gore pomenutom roku smatraće se da se Klijent složio sa izvršenom uslugom, i svaka kasnija primedba će se tretirati kao novi posao i shodno tome, naplaćivati prema definisanom cenovniku.

 

Prevodilački centra I.P.M. PREVODI nije odgovoran za greške koje su direktna posledica grešaka u originalnom tekstu dostavljenom za prevod.

 

7) Otkaz porudžbine

Klijent ima pravo na otkaz porudžbine. Otkaz mora biti poslat u pismenoj formi tj. putem elektronske pošte najkasnije u roku od 1 sata od zvanične porudžbine i u tom slučaju Klijent nema obavezu plaćanja štete ili drugih troškova koje je Prevodilački centar I.P.M. PREVODI eventualno pretrpeo. 

 

Posle isteka tog perioda porudžbina se ne može otkazati odnosno u slučaju otkaza porudžbine Klijent je dužan da izmiri eventualno nastalu štetu koja obuhvata do tada prevedeni materijal i dodatne troškove koji su nastali usled organizacije prevoda i angažovanja prevodilaca za prevod koji je na kraju otkazan. U svakom slučaju, svojom promptnom reakcijom i obaveštavanjem Prevodilačkog centra o otkazu porudžbine bez odlaganja, čim za nju sazna, Klijent doprinosi smanjenju iznosa za plaćanje eventualne nastale štete.

 

Trenutak uspešnog otkaza porudžbine od strane Klijenta je trenutak kada je Prevodilački centar I.P.M. PREVODI stupio u kontakt sa prevodiocima koji rade na toj porudžbini i saopštio im da treba da prestanu sa obavljanjem usluge.